Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@igpim.pl

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym

Informacje podstawowe

Termin: 26 listopada 2020 r. (czwartek) od godz. 9³º 

Cena: 400,00zł + VAT

Miasto: Warszawa

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

Opis szkolenia

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym na podstawie:

– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U 2020r. poz. 611), oraz uchwał rad gmin w sprawie:

 1. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i
 2. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

– Kodeks cywilny – wybrane zagadnienia.

– Kodeks postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia.

Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie formularza on-line na stronie szkolenia.igpim.pl jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników  (po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsc).
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie.
 • Po dokonaniu płatności przez Uczestnika oraz przesłaniu oświadczenia dotyczącego zwolnienia z VAT Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę  VAT
 • Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

 

Koszt szkolenia

400,00zł + VAT

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0%.

W pozostałych przypadkach obowiązuje 23% VAT.

 

Termin szkolenia

26 listopada 2020 r. (czwartek) od godz. 9³º 

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

 

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@igpim.pl

Program szkolenia:

Wykład poprowadzi: Pani Henryka Bujkowska- długoletni pracownik i legislator w zakresie w/w problematyki, prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa.

 

1. Wstęp do ustawy o ochronie praw lokatorów, w tym w szczególności:

–  kogo dotyczy,

–  wyłączenia,

–  najemcy : z umowy lub z ustawy – dokonywanie zmian w dokumentacji,

– lokale będące w dyspozycji określonych organów, a będące własnością gminy,

– eksmisja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,

– wyjaśnienie niektórych pojęć  np. : zamieszkiwanie (jako jeden z warunków przy ubieganiu się o lokal mieszkalny, przy  wypowiadaniu umów z powodu niezamieszkiwania w lokalu czy też przy wstąpieniu w stosunek najmu), niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, pojęcie dochodu: przy ubieganiu się o lokal mieszkalny i przy ubieganiu się o  obniżkę czynszu, korespondencja –  chwila złożenia i skuteczność, wartość odtworzeniowa, terminy przedawnienia roszczeń majątkowych, miejscowość pobliska  itp.

 

2. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów.

–  umowy najmu:

 1. a) na czas nieokreślony (wymogi do jej zawarcia),
 2. b) najem socjalny lokalu (obligatoryjne i fakultatywne uprawnienia do zawarcia takiej umowy, oferta i jej skuteczność w zakresie wygaśnięcia obowiązku dostarczenia lokalu i płacenia odszkodowania na rzecz właściciela lokalu, przedłużanie umów, realizacja orzeczeń sądowych wydanych przed 21.04. 2019 r.  ),
 3. c) na lokal zamienny (w związku z koniecznością naprawy lokalu, koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, nadmetrażem oraz w związku z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy).
 4. d) na czas stosunku pracy,
 5. e) na pomieszczenia tymczasowe – wymogi do zawarcia takiej umowy, przedłużanie umów itp.,

–  prawa i obowiązki stron stosunku najmu,

–  kaucje (sposób rozliczania w zależności od okresu czasu w jakim została wpłacona,

–  czynsze i opłaty niezależne od właściciela, weryfikacja dochodów,

–  wypowiedzenie stosunku prawnego przez wynajmującego i najemcę, negocjacje stron stosunku prawnego co do rozwiązania umowy najmu oraz wytoczenie powództwa  o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego przez wynajmującego, właściciela innego lokalu,  czy też współlokatora,

–  udział gminy w sprawach sądowych o opróżnienie lokalu

–  odszkodowania:

 1. a) z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego przy uwzględnieniu osób mających uprawnienie do lokalu socjalnego i zamiennego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu,
 2. b)  roszczenia odszkodowawcze od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego– udowodnienie szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody, regres.

–  zamiana lokali.

 

3. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.

–      prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu (zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. najemców),

–  prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku do obecnej chwili –najemcy z ustawy i najemcy z umowy),

wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy.

–  odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat,

–  inne sprawy, które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.

 

4. Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi w tym:

–  sprawa pomieszczeń tymczasowych,

– tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.,

–  problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa.

– prawo do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

 

5. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w ww. sprawach.

 

Przy omawianiu w/w zagadnień zostanie jednocześnie zwrócona uwaga na zapisy uchwał rad gmin.  

 

Miejsce szkolenia