Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, którym powierzono zadanie administrowania nieruchomością (administratorzy nieruchomości, członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, administratorzy w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, zarządach budynków komunalnych, pracownicy nieruchomości publicznych i instytucjonalnych), jak i dla osób poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie.

Uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat Administratora Nieruchomości.

 

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników .
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Terminy

Daty: 15-16-17 października oraz 13-14-15 listopada 2019 r.

Koszt kursu

Koszt uczestnictwa 1 osoby w 60-godzinnym kursie wynosi: 1200,00 zł  +VAT
W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka vat wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi   1200,00 zł + 23% VAT.

Dofinansowanie/ nawet w 100%/  z funduszy Urzędu Pracy
KIPPiM jest wpisany do rejestru instytucji  szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018

W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu dokonane wpłaty nie będą zwracane .
W ww. kosztach: materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej), kawa, herbata.

 

Rejestracja

Rejestracja online
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Zgłoszenia można też dokonać pocztą.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres:

Instytut Rozwoju Miast i Regionów,
03-728 Warszawa,
ul. Targowa 45, pokój 27,

tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50,  510 158 150
e-mail: szkolenia@igpim.pl.
Wymagane dokumenty: wypełniona Karta Zgłoszenia.

Program kursu:

BLOK I/A– Aktualne przepisy prawne administrowania i zarządzania nieruchomościami – cz.1

1. Podstawowe akty prawne związane z rynkiem nieruchomości

1.1. Ustawa o własności lokali

1.2. Ustawa o ochronie praw lokatorów

1.3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

2. Sytuacja prawna osób wykonujących czynności administratora w nieruchomości po zmianie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (deregulacja)

2.1. Umowa o zarządzanie w trybie art. 18 Ustawy o własności lokali

2.2. Umowa o administrowanie

3. Seminarium i zajęcia praktyczne

3.1. Pytania i komentarze

3.2. Przygotowanie materiałów na zebranie roczne wspólnoty mieszkaniowej

– wyliczanie zaliczek w nieruchomości z lokalami wyodrębnionymi

– opracowanie treści uchwał podejmowanych obligatoryjnie przez wspólnotę

– obsługa zebrania rocznego 

4. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych i predyspozycji osobowych administratora na jakość jego pracy

4.1. Zewnętrzne uwarunkowania i ich wpływ na jakość pracy administratora

4.2. Wpływ organizacji firmy zarządzającej nieruchomościami i dbałość o warunki pracy na efektywność działań administratora

4.3. Cechy osobowe, predyspozycje i umiejętności administratora – dobór pracowników do tej funkcji

4.4. Współpraca administratora: z mieszkańcami i użytkownikami lokali; komórkami organizacyjnymi firmy zarządzającej nieruchomością; zewnętrznymi podmiotami obsługującymi nieruchomość

BLOK I/B – Aktualne przepisy prawne administrowania i zarządzania nieruchomościami – cz.2

1. Podstawowe zasady wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych

2. Omówienie przepisów dotyczących nieruchomości wynikających z Kodeksu cywilnego

2.1. Własność

2.2. Współwłasność

2.3. Najem, dzierżawa

3. Rodzaje i typy nieruchomości oraz ich podział

3.1. Komunalne

3.2. Będące współwłasnością

3.3. Mieszkalne, komercyjne, publiczne

4. Sposoby zdobywania wiedzy o nieruchomości – wykład z elementami zajęć praktycznych

4.1. Księgi wieczyste

4.2. Praktyczny pokaz korzystania z przeglądarki KW: http://ekw.ms.gov.pl

4.3. Wypisy

4.4. Rejestry budynków i lokali

4.5. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu (zasób geodezyjny)

4.6. Plany zagospodarowana przestrzennego i inne

BLOK II/A – Techniczna obsługa nieruchomości – cz. 1

1. Omówienie przepisów ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych

1.1. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1.2. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

1.3. Prawo budowlane – rozdz. VI – Utrzymanie obiektów budowlanych

– kontrole okresowe

– kontrole robocze

– obszar działania UDT

2. Zasady prowadzenia KOB

3. Dokumentacja techniczna nieruchomości

4. Zasady prawidłowego utrzymania i konserwacji nieruchomości lub lokalu

4.1. Zapobieganie awariom

4.2. Organizacja i współpraca służb utrzymania technicznego

4.3. Wskazywanie i wdrażanie oszczędności

5. Seminarium – planowanie robót konserwacyjnych i remontowych na podstawie:

5.1. Wyników kontroli okresowych

5.2. Wymuszonych zmianami w przepisach prawa

BLOK II/B – Techniczna obsługa nieruchomości – cz. 2

1. Składniki infrastruktury technicznej nieruchomości

1.1. Najważniejsze obiekty i urządzenia

1.2. Najważniejsze instalacje

1.3. Tzw. słabe miejsca budynku

2. Uzasadnione inwestowanie w nieruchomość

2.1. Potrzeby wynikające z oceny stanu technicznego

2.2. Potrzeby oczekiwane przez właścicieli

2.3. Uproszczone szacowanie niezbędnych nakładów

3. Wybór wykonawcy

3.1. Zapytania ofertowe

3.2. Oferty za pośrednictwem Internetu

3.3. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

3.4. Nadzór

3.5. Czynności odbioru i rozliczenia robót budowlanych

4. Procedura zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub pozwolenie na budowę (rozbiórkę)

5. Seminarium

5.1. Umowa o roboty budowlane

5.2. Umowa o roboty konserwacyjne

5.3. Wzory zlecenia wykonania robót

5.4. Protokoły konieczności oraz z lustracji lokali

BLOK III/A – Zagadnienia eksploatacji i administrowania – cz. 1

1. Zasady gospodarki ekonomiczno-finansowej w nieruchomości

1.1. Utrzymanie płynności finansowej

1.2. Koszty i przychody w zależności od typu nieruchomości (czynsze, zaliczki, opłaty eksploatacyjne, dodatki mieszkaniowe)

1.3. Windykacja należności (omówienie różnych sposobów; asystowanie przy eksmisji)

2. Planowanie ekonomiczno-finansowe – wykład z elementami zajęć praktycznych

2.1. Analiza wykonania budżetu

2.2. Planowanie budżetu nieruchomości (utrzymanie części wspólnej)

2.3. Wyliczanie zaliczek na media i eksploatację

3. Źródła finansowania nieruchomości i jej potencjał (energooszczędności)

4. Nowoczesne narzędzia w pracy administratora nieruchomości

5. Nietypowe czynności i specjalizacja w zawodzie

6. Seminarium: wskazanie potencjalnych pożytków dla nieruchomości

BLOK III/B – Zagadnienia eksploatacji i administrowania – cz. 2

1. Sprawozdawczość w pracy zarządcy i administratora nieruchomości

2. Wykonywanie uchwał i dyrektyw oraz realizacja celów właściciela w zależności od typu nieruchomości (zasób komunalny, wspólnota, spółdzielnia)

3. Przygotowywanie danych do zawierania umów na dostawę mediów

4. Prowadzenie dokumentacji w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami (ogłoszenia, zawiadomienia o zebraniach, protokoły z zebrań, projekty umów, plan gospodarczy, rozliczenia roczne, dane z odczytów urządzeń pomiarowych, inne)

5. Współpraca z urzędami, z władzami gmin, zarządami wspólnot lub spółdzielni

6. Seminarium: podstawa sporządzania regulaminów naliczania/rozliczania mediów, tj. zużycia wody zimnej i ciepłej, ciepła do ogrzewania, energii elektrycznej i ich analiza

 

Prowadzący kurs

Andrzej Gawlik – mgr inż. mechanik, absolwent PW i studiów podyplomowych SGH (Zarządzanie i marketing), przez 10 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, Licencjonowany Zarządca Nieruchomości, od 20 lat związany z rynkiem nieruchomości jako członek zarządów spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek kapitałowych a także zarządca nieruchomości. Ma za sobą projekty inwestycyjne, duże programy remontowe i modernizacyjne oraz bogatą praktykę w eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Członek stowarzyszenia OSLZN Ekspert.

Łukasz Jędruszuk radca prawny z praktyką zawodową w kancelarii prawniczej, obecnie zatrudniony w jednym z centralnych urzędów administracji publicznej. W samorządzie terytorialnym zajmował się m.in. gospodarką lokalami komunalnymi, spółdzielczością mieszkaniową i inwestycjami drogowymi. Autor książki „Odpowiedzialność w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami” wyd. CH. InfoBeck i współautor książki „Zarządzanie nieruchomościami publicznymi” wyd. CH Beck InfoBiznes. Autor publikacji o działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz głos do wyroków sądów administracyjnych w tej dziedzinie.

Ewa Kosicka – mgr inż. budownictwa z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami skarbu państwa, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielczych i publicznych. Wiceprezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Członek b. Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministerstwie Infrastruktury. Wieloletni wykładowca na kursach dla zarządców nieruchomości oraz studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, Akademii Nieruchomości w Opolu, Akademii Koźmińskiego.

Marek Majchrzak – dr nauk ekonomicznych. Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości. Przewodniczący Państwowej Komisji d/s Uprawnień i Licencji Zawodowych przy Ministerstwie Infrastruktury i RozwojuProwadzi zajęcia na studiach podyplomowych w wielu uczelniach w całej Polsce.

Zbigniew Nerlo – Absolwent Politechniki Warszawskiej, Studia podyplomowe SGH, Menedżer Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Licencjonowany Zarządca Nieruchomości, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości, Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, prowadzący zajęcia na Studiach podyplomowych, kursach i seminariach, Główny projektant, Generalny realizator, wieloletni wiceprezes ds. technicznych i prezes Spółdzielni.

 

Miejsce zajęć

IRMiR Warszawa

ADRES

MAPA

Targowa 45,
03-728 Warszawa,
Polska

Telefony

Email

510-158-150
22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

 

Instytut cyklicznie prowadzi studia podyplomowe w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kurs na Agenta Nieruchomości oraz szkolenia z zakresu zagadnień nieruchomości i zieleni na terenach zurbanizowanych, a także specjalistyczne szkolenia dla Placówek Służby Zdrowia.