Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@igpim.pl

NEWS

„Rozwój lokalny” – program dla miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Czy wiesz że…  25 kwietnia br. w Warszawie zainaugurowano program „Rozwój lokalny” wdrażany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w partnerstwie z instytucjami z Państw-Darczyńców Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Nabór wniosków trwa do 22 lipca br., a niezbędne dokumenty znaleźć można…
Przeczytaj więcej

Akcje na rzecz zieleni w Warszawie

Czy wiesz że…  Tereny zieleni w Warszawie zajmują blisko 40% powierzchni miasta. Należy do nich 27 kompleksów lasów miejskich, 99 parków, a także liczne zieleńce. Pielęgnacja przyrody w stolicy jest jednym z priorytetów zrównoważonego rozwoju. Dlatego w 2018 roku Zarząd Zieleni m. st. Warszawy razem z mieszkańcami posadził prawie 440 tys. roślin ozdobnych i ponad…
Przeczytaj więcej

URBACT III – wsparcie dla miast

Czy wiesz że…  URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich, w którym kluczową rolę  pełni miasto w kontekście przemian społecznych. Program służy  wypracowaniu innowacyjnych, praktycznych i zarazem zrównoważonych metod łączących wymiar społeczny, środowiskowy i ekonomiczny przy współpracy z ekspertami polityki miejskiej w Europie. URBBACT III 2014-2020 jest rozwinięciem URBBACT I (2002-2006)…
Przeczytaj więcej

Drzewo-symbolem miasta

Czy wiesz że…  Kontakt z naturą obok dobrej komunikacji i dostępu do dóbr kultury jest wyznacznikiem wysokiego poziomu jakości życia w mieście. Wycinki drzew budzą sprzeciw lokalnych społeczności, co skłania włodarzy i deweloperów ku zielonym inwestycjom. W ten sposób powstaje przestrzeń dla partycypacji społecznej. W Krakowie i we Wrocławiu jako jednych z pierwszych miast, określono…
Przeczytaj więcej

Nowe studia – leśnictwo na terenach miejskich

Czy wiesz że…  Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otworzył pierwszy w Polsce kierunek studiów magisterskich – Leśnictwo na terenach zurbanizowanych. Obejmuje zarządzanie lasami miejskimi, a także drzewami w mieście i terenami zieleni miejskiej. W założeniach edukacyjnych szczególnie dużą wagę przywiązuje się do roli drzew na terenach zurbanizowanych jako najważniejszego elementu infrastruktury zielonej wpływającego na…
Przeczytaj więcej

Parki Narodowe – rozszerzenie ochrony

Czy wiesz że…  Sześć parków narodowych otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparcie w postaci dotacji na interwencyjny wykup gruntów prywatnych położonych w granicach parków. Dzięki dofinansowaniu pozyskane zostaną tereny cenne przyrodniczo, a parki rozszerzą ochronę unikatowych ekosystemów roślinnych. Dotacje otrzymają: Biebrzański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wielkopolski Park…
Przeczytaj więcej

W poszukiwaniu zielonego miasta

Czy wiesz że…  “W poszukiwaniu zielonego miasta – jak kształtować politykę drzew” to temat konferencji, która stanowi początek prac nad warszawską Polityką Ochrony Drzew. Konferencja miała miejsce 17 maja br. w Warszawie, a organizatorem była Fundacja ‘alter eko’ – partner społeczny miasta stołecznego Warszawy. To pierwszy krok w kierunku kompleksowego podejścia do drzew w mieście,…
Przeczytaj więcej

Zdrowa planeta – zdrowi ludzie

Czy wiesz że…  W marcu ONZ opublikowała raport GEO (Global Environment Outlook 6), w którym pod hasłem “Zdrowa planeta, zdrowi ludzie” (“Healthy planet,healthy people”) kładzie nacisk na globalne działania na rzecz stanu środowiska naturalnego na świecie. Raport powstał z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme,UNEP) i opublikowany podczas szczytu ONZ w…
Przeczytaj więcej

ZOOM na zieleń Warszawy

Czy wiesz że…  Mieszkańcy Woli, Targówka i Pragi Południe w Warszawie uczestniczyli w drugiej edycji projektu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy pn.„Zieleń i kropka lokalnie”, zakończonej w 2018 r. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb lokalnej społeczności oraz ankiety internetowej zebrano opinie mieszkańców dotyczące terenów zieleni w wymienionych dzielnicach. Akcja włączyła mieszkańców w działania na rzecz swojego…
Przeczytaj więcej

Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego

Czy wiesz że…  Rozpoczęły się prace Rady konsorcjum projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego” (NEWURBPACT). W skład konsorcjum wchodzą: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Instytut Rozwoju Miast i Regionów (d. IGPiM) oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Projekt współfinansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czas realizacji obejmuje termin…
Przeczytaj więcej