Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – kurs 60 godzin

Opis kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, które zamierzają podjąć pracę w agencji nieruchomości lub pracują w zawodzie i chcą doskonalić swój warsztat pracy.

W programie kursu zajęcia praktyczne ! 

 • konstruowanie umowy pośrednictwa
 • prezentacja i analiza skanów odpisów z ksiąg wieczystych
 • prezentacja i analiza skanów wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów/budynków/lokali

Uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat Pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników .
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Terminy

Daty: 12-13; 26-27 października oraz 16-17 listopada 2019 roku.

Koszt kursu

Koszt uczestnictwa 1 osoby w 60-godzinnym kursie wynosi: 1100,00 zł  +VAT
W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi   1100,00 zł + 23% VAT.

Dofinansowanie/ nawet w 100% z funduszy Urzędu Pracy
KIPPiM jest wpisany do rejestru instytucji  szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018

W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu dokonane wpłaty nie będą zwracane .
W ww. kosztach: materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej), kawa, herbata.

 

Rejestracja

Rejestracja online
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Zgłoszenia można też dokonać pocztą.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres:

Instytut Rozwoju Miast i Regionów,
03-728 Warszawa,
ul. Targowa 45, pokój 27,

tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50,  510 158 150
e-mail: szkolenia@igpim.pl.
Wymagane dokumenty: wypełniona Karta Zgłoszenia.

Program kursu:

BLOK I – Uwarunkowania prawne wykonywania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

12.10.2019 r. (sobota) – godz. 9.00-17.00

1.1. Regulacje prawne zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

1.1.1. Definicje ustawowe

1.1.2. Standardy zawodowe i kodeks etyki

1.1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1.1.4. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami

1.1.5. Zasady udzielania licencji zawodowych przez organizacje zrzeszające pośredników w obrocie nieruchomościami

1.1.6. Wykonywanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w innych krajach

1.2. Regulacje prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1.2.1. Wybór formy działalności gospodarczej

1.2.2. Obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych

1.2.3. Obowiązki związane z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu

1.2.4. Obowiązki związane z ochroną praw konsumentów i konkurencji

1.2.5. Inne wybrane przepisy

1.3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1.3.1. Rodzaje umów (otwarta, z klauzulą wyłączności)

1.3.2. Forma umowy

1.3.3. Obowiązkowe elementy treści umowy wynikające z przepisów

1.3.4. Elementy umowy wynikające z indywidualnych ustaleń klienta i pośrednika

Zajęcia praktyczne: Konstruowanie umowy pośrednictwa. Prezentacja przykładowych umów pośrednictwa

 

BLOK II – Wybrane zagadnienia prawne w obrocie nieruchomościami

13.10.2019 r. (niedziela) – godz. 9.00-17.00

2.1. Rodzaje i typy nieruchomości oraz ich podział

2.1.1. Podział ze względu na podmiot właścicielski / władający

2.1.2. Podział ze względu na cechy fizyczne

2.1.3. Podział ze względu na sposób korzystania / przeznaczenie nieruchomości

 

2.2. Podmioty występujące w obrocie nieruchomościami. Uwarunkowania ich udziału w obrocie nieruchomościami

 • Osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, inne podmioty
 • Pełnomocnicy/reprezentanci
 • Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych
 • Szczególne uwarunkowania wynikające ze stanu cywilnego osób fizycznych
 • Cudzoziemcy
 • Podmioty zewnętrzne mające wpływ na realizację planowanej transakcji

 

2.3. Rodzaje praw do nieruchomości.

 • własność / współwłasność (gruntu, budynku, lokalu)
 • prawo wieczystego użytkowania do gruntu niezabudowanego / zabudowanego
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 • spółdzielcze prawo do miejsca postojowego
 • lokale w zasobach gminy, TBS, Krajowego Zasobu Nieruchomości
 • timesharing
 • trwały zarząd
 • leasing
 • użytkowanie
 • użyczenie
 • najem na cele niemieszkalne/mieszkalne
 • dzierżawa
 • służebność osobista / gruntowa/przesyłu
 • hipoteka-

2.4. Cechy praw.

 • zbywalność
 • trwałość w czasie
 • możliwość przekształcenia w inne prawo
 • wpływ podmiotów zewnętrznych na możliwość realizacji transakcji
 • pierwokup
 • pierwszeństwo nabycia
 • prawo odkupu
 • wyrażenie zgody przez podmiot uprawniony
 • szczególne uwarunkowania obrotu gruntami stanowiącymi grunty rolne i leśne
 • szczególne uwarunkowania obrotu nieruchomościami zabytkowymi

2.5. Omówienie przykładowych umów i zdarzeń prawnych występujących w obrocie nieruchomościami

 • Umowy: sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia
 • Spadkobranie
 • Wyjście ze współwłasności
 • Obciążanie nieruchomości prawami osób trzecich/ hipoteką
 • Oddawanie nieruchomości we władanie – najem, dzierżawa, użytkowanie, użyczenie

2.6. Formy umów

 • Uwarunkowania i ograniczenia obrotu nieruchomościami

Zajęcia praktyczne: Prezentacja i analiza skanów dokumentów obrazujących wybrane zagadnienia spośród wyżej wymienionych

 

BLOK III – Źródła informacji i sposoby zdobywania wiedzy o nieruchomościach

26.10.2019 r. (sobota) – godz. 9.00-1.700

3.1. Księgi wieczyste

3.2. Zasoby geodezyjne i kartograficzne

3.3. Plany zagospodarowania przestrzennego

3.4. Informacje ze spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

3.5. Informacje z zasobów różnych instytucji i urzędów

Zajęcia praktyczne:

 • prezentacja i analiza skanów odpisów z ksiąg wieczystych
 • praktyczny pokaz korzystania z przeglądarki KW: http://ekw.ms.gov.pl
 • prezentacja i analiza skanów wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów/budynków/lokali
 • prezentacja i analiza skanów map
 • prezentacja i analiza dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym
 • prezentacja i analiza dokumentów z innych źródeł
 • przegląd wybranych zasobów Geoportalu

 

BLOK IV – Podatki i opłaty związane z nieruchomościami

4.1. Podatki i opłaty związane z nabywaniem/zbywaniem praw do nieruchomości

 • Podatek VAT
 • Podatek od czynności cywilno- prawnych
 • Podatek od dochodu / przychodu z odpłatnego zbycia praw do nieruchomości
 • Podatek od dochodu / przychodu z wynajmu
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Taksa notarialna
 • Opłata skarbowa
 • Koszty wpisów w sprawach cywilnych
 • Opłata pierwsza przy ustanawianiu prawa wieczystego użytkowania
 • Bonifikaty
 • Koszty pozyskiwania dokumentów dotyczących nieruchomości

4.2. Podatki i opłaty związane z posiadaniem praw do nieruchomości/władaniem

 • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek rolny
 • Podatek leśny
 • Opłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowej / wspólnoty
 • Inne

4.3. Podatki i opłaty związane ze zmianami cech nieruchomości/jej otoczenia

 • Koszty przekształcania prawa do nieruchomości w inne prawo
 • Opłaty adiacenckie
 • Opłata planistyczna
 • Opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej/leśnej
 • Opłaty za wycinkę drzew/krzewów
 • Opłata za legalizację samowoli budowlanej
 • Inne

Zajęcia praktyczne: Prezentacja i analiza skanów wybranych dokumentów związanych z w/w zagadnieniami

 

BLOK V – Obrót nieruchomościami -część I– /zajęcia warsztatowe/

27.10.2019 r. (niedziela) – godz. 9.00-17.00

5.1. Przygotowanie techniczne warsztatu pracy

5.2. Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji i osób zainteresowanych transakcją

 • wykorzystanie źródeł informacji o nieruchomościach
 • oględziny i inspekcje
 • identyfikacja stanu prawnego
 • przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
 • marketing nieruchomości
 • pozyskiwanie osób zainteresowanych określonym rodzajem transakcji

5.3. Przygotowanie do przyjęcia oferty (sprzedaży, najmu, dzierżawy lub zamiany) i podjęcia współpracy z klientem

 • analiza rynku pod wstępnie określone potrzeby klienta
 • nawiązanie kontaktu z klientem
 • uszczegółowienie oczekiwań klienta

5.4. Negocjowanie warunków umowy

 • umowa otwarta, umowa na wyłączność
 • forma i treść umowy
 • prawa i obowiązki stron umowy
 • niedozwolone klauzule umowne

5.5. Współpraca z klientem

 • przygotowanie dla potrzeb marketingu przedmiotu oferty (np. sprzedaży nieruchomości, zamiany lokalu)
 • prowadzenie na rynku nieruchomości marketingu oferty
 • bieżący kontakt z klientem
 • kompletowanie dokumentów
 • przygotowanie do umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży

5.6. Tworzenie baz danych o nieruchomościach

 

BLOK VI – Obrót nieruchomościami – cz. 2

16.11.2019 r. (sobota) – godz. 9.00-17.00

6.1. Współpraca z notariuszem

 • czynności notarialne, akt notarialny, dokumenty i informacje dla notariusza, zabezpieczenia stron i transakcji (informacja wprowadzająca do tematu)
 • koszty notarialne

6.2. Współpraca z organizacjami finansowymi i bankami

 • źródła finansowania transakcji, kredyty i pożyczki, rachunek powierniczy
 • specyfika obrotu nieruchomościami obciążonymi hipoteką

6.3. Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami

 • zabezpieczanie należności od klientów
 • zabezpieczanie transakcji: zabezpieczenia umowne; depozyty; rachunki powiernicze; weksle; hipoteka; egzekucja komornicza; ubezpieczenie kredytu

6.4. Współpraca z innymi agencjami nieruchomości

6.5. Umowy tzw. deweloperskie

6.6. Seminarium – wynajem lokalu na cele mieszkalne – z analizą przykładowych umów

 • przepisy prawne regulujące umowę najmu wg KC, najmu okazjonalnego i instytucjonalnego wg innych ustaw
 • rodzaje najmu
 • analiza rynku pod potrzeby klienta
 • weryfikacja stanu prawnego przedmiotu najmu oraz ustalenie osoby uprawnionej
 • podpisanie umowy z klientem na czynności pośrednictwa
 • szczegółowe ustalenia w zakresie czynszu i pozostałych opłat związanej z przedmiotem najmu
 • czynności związane z poszukiwaniem najemcy
 • ustalenie szczegółowych warunków wynajmu: data, strony i przedmiot umowy, czas trwania, wypowiedzenie umowy, warunki finansowe i sposób płatności, kaucja zabezpieczająca

 

BLOK VII – Obrót nieruchomościami – cz. 3

17.11.2019 r. (niedziela) – godz. 9.00-17.00

BLOK II C 1. Seminarium – sprzedaż lokalu mieszkalnego – z analizą przykładowych umów

1.1. Umowa z kupującym nieruchomość:

 • analiza informacji przekazanych przez kupującego
 • analiza niezbędnych dokumentów
 • podpisanie umowy o pośrednictwo (analiza dwóch rodzajów umów)

1.2. Umowa ze sprzedającym nieruchomość:

 • analiza informacji otrzymanych od sprzedającego
 • zgromadzenie i analiza dokumentów dot. sprzedawanej nieruchomości
 • umowa agencji ze sprzedającym nieruchomość
 • przygotowanie do celów marketingowych przedmiotu sprzedaży
 • marketing nieruchomości
 • czynności związane z zawarciem transakcji: umowa przedwstępna, terminy, umowa kupna – sprzedaży
 • przekazanie nieruchomości

1.3. Archiwizacja dokumentów

 

 

Miejsce zajęć

IRMiR Warszawa

ADRES

MAPA

Targowa 45,
03-728 Warszawa,
Polska

Telefony

Email

510-158-150
22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

 

Instytut cyklicznie prowadzi studia podyplomowe w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kurs na Agenta Nieruchomości oraz szkolenia z zakresu zagadnień nieruchomości i zieleni na terenach zurbanizowanych, a także specjalistyczne szkolenia dla Placówek Służby Zdrowia.