Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – szkolenie 5 listopada 2019r.

Opis szkolenia

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Omówienie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.
Program szkolenia skierowany jest do pracowników urzędów gmin, do osób zajmujących się wynajmowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu gminy.  

Wykład poprowadzi: Pani Henryka Bujkowska- długoletni pracownik i legislator w zakresie w/w problematyki, prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa.

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników .
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.

6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r.  od godz. 9³º do 16³º w siedzibie instytutu w Warszawie, ul. Targowa 45.

 

Koszt szkolenia

Koszt uczestnictwa 1 osoby w   szkoleniu wynosi:  400,00zł +VAT.

W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach obowiązuje 23% VAT

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:
Alior Bank  
85 2490 0005 0000 4530 6524 5505

Rejestracja

Rejestracja online
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Zgłoszenia można też przesyłać pocztą.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na adres:

Instytut Rozwoju Miast i Regionów,

03-728 Warszawa,

ul. Targowa 45, pokój 27,

tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50,  510 158 150

e-mail: szkolenia@igpim.pl.

Wymagane dokumenty: wypełniona Karta Zgłoszenia.

Program szkolenia:

 

 1. Omówienie zmienionych i nowych pojęć ustawowych.

 2. Powstanie stosunku najmu:

– najem umowny,

– najem ustawowy.

Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu, wypowiedzeniu najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy.

 1. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez właściciela:

– wypowiedzenie ( w tym m.in. nadmetraż, miejscowość pobliska),

negocjacje w zakresie rozwiązania stosunku prawnego,

powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.

 1. Najem socjalny lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego:

– skuteczność oferty zawarcia umowy najmu na lokal socjalny,

[read more=”Pełny program ” less=”Zwiń”]

– następne umowy, itp.

 1. Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym:

– wskazanie przez gminę pomieszczenia tymczasowego w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu,

– możliwość zawarcia nowej umowy itp.

– nowa interpretacja art. 1046 par.4 Kpc.

 1. Obowiązek osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego do uiszczania odszkodowania:

– w sytuacji nie posiadania prawomocnego wyroku sądowego orzekającego opróżnienie lokalu,

– w sytuacji, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia lokalu zamiennego lub lokalu na zasadach najmu socjalnego,

– w sytuacji uprawnień do pomieszczenia tymczasowego.

 1. Obowiązek odszkodowawczy gminy względem właściciela z tytułu niedostarczenia lokalu osobom uprawnionym do najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego.

 2. Czynsze, m.in.:

– uchwały rady gmin w sprawie obniżek czynszu,

– wypowiedzenie wysokości czynszu w związku z jego podwyżką

– wartość odtworzeniowa lokalu ( wyliczenie),

– weryfikacja dochodów a podwyżka czynszu.

 1. Uchwały rad gmin w związku z wymienioną problematyką.

 2. Sprawy związane z: 

  – kaucją,
  – ulepszeniami,
  – lokale zamienne: na czas koniecznej naprawy, w związku z koniecznością rozbiórki czy remontu budynku, z tytułu nadmetrażu czy  planowanej sprzedaży (w tym: interpretacja definicji),
  – przedawnienie roszczeń.

 3. Omówienie spraw dotyczących najmu lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.

  –  prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu – sytuacja prawna m.in. najemców,

  – wejście w najem po śmierci najemcy,

  – prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: nabyte uprawnienia na podstawie przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku, ustawy Prawo lokalowe z 1959 r i 1974r. oraz ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych)

  – odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat,

  – inne sprawy: np. korespondencj

 4. Omówienie spraw uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym:

  – tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.,

  – problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego

 5. Możliwość omówienia najmu instytucjonalnego i najmu okazjonalnego

   

 6. Pytania i dyskusja[/read]

   

Miejsce szkolenia

IRMiR Warszawa

ADRES

MAPA

Targowa 45,
03-728 Warszawa,
Polska

Telefony

Email

510-158-150
22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

 

    Instytut cyklicznie organizuje szkolenia z dziedziny gospodarowania nieruchomościami i terenami zieleni, a także 60-godzinny kurs na Administratora Nieruchomości i Agenta w obrocie nieruchomościami oraz 200-godzinny kurs na Licencję Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości.

Kierownik Zespołu Szkoleń

Ewa Kosiba

 

 

 

Dodaj komentarz