Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

JAK PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ ZEBRANIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Opis szkolenia

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (po połączeniu IGPiM i IRM) jest Instytutem badawczym  nadzorowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Organizujemy w Warszawie na ul. Targowej 45 szkolenia o zróżnicowanej tematyce. Zajmujemy się organizacją szkoleń od lat 90.

Program szkolenia skierowany jest do   zarządców, administratorów nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawicieli spółdzielni i zasobów komunalnych (gminy, urzędy miast), których lokale znajdują się w zasobach wspólnot mieszkaniowych.

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników .
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu  wynosi: 400,00  zł + VAT 
W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka vat wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi   400,00 zł + 23% VAT.
W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu dokonane wpłaty nie będą zwracane .
W   ww. kosztach  materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch. 

Termin szkolenia

Data: 5 lutego 2019 9:30

Rejestracja

Rejestracja online
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.
Wypełnij formularz

Zgłoszenia można też przesyłać pocztą.

Zgłoszenie uczestnictwa w formie karty zgłoszenia należy przesłać na adres:

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
03-728 Warszawa,
ul. Targowa 45, pokój 27,

tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50,  510 158 150
e-mail: szkolenia@igpim.pl.

Wymagane dokumenty: wypełniona Karta Zgłoszenia.

Program szkolenia

 I   Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca – zarząd wspólnoty

     – ustawa o gospodarce nieruchomościami

     – ustawa o własności lokali

     – kodeks cywilny

     – umowa o zarządzanie

 II   Przygotowanie do zebrania

     –  sprawozdanie zarządu lub zarządcy

     – plan gospodarczy

     – projekty uchwał

     – porządek obrad

     –  zawiadomienia o zwołaniu zebrania

     – weryfikacja wykazu właścicieli i przypadających im udziałów

 III   Zwołanie i przeprowadzenie zebrania.

  1. Uprawnieni do udziału w zebraniu.

  2. Prowadzenie zebrania.

  3. Sprawozdanie za rok poprzedni.

        – spójne przedstawienie informacji,

        – reagowanie na rozpraszające komentarze / pytania,

        – precyzowanie zastrzeżeń z sali,

        – włączanie „aktywistów” do działań zarządcy.

  4. Przedłożenie informacji o realizacji planów remontowych.

  5. Absolutorium dla Zarządu oraz przyjęcie sprawozdania finansowego.

        – aspekty prawne i sposób ich przedstawiania,

  6. Plany na kolejny rok.

        -koszty eksploatacji,

        – inwestycje,

        – przedstawienie potrzeb remontowych,

        – wskazanie konsekwencji (finansowych i związanych z komfortem użytkowania nieruchomości) podjętych decyzji,

        – wyjaśnienia dotyczące podwyżek,

  7. Uchwalenie wysokości zaliczek.

        – zaliczki na eksploatację,

        – zaliczki na fundusz remontowy,

   8. Głosowanie wniosków i uchwał.

   9. Protokół z zebrania.

 10.  Działania po zebraniu:
     10.1.Zbieranie głosów w trybie indywidualnego ich zbierania przez zarząd.
     10.2.Powiadomienie właścicieli o wynikach głosowania.

 11. Realizacja przyjętych uchwał i wniosków.

VI   Podsumowanie i zamknięcie zebrania.

  1. Elementy budowania wizerunku Zarządcy i wzmacniania dobrych relacji z zarządem / właścicielami lokali.

Wykład poprowadzi

Pani Bożena KopećLicencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 22011 oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 9201. Pracuje   w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczy w realizacji projektów deweloperskich, zarządza nieruchomościami deweloperskimi, wspólnotami mieszkaniowymi oraz uczestniczy w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Jest biegłym przy Sądzie Okręgowym z zakresu zarzadzania nieruchomościami. Autorka licznych publikacji oraz współautor miesięcznika “Nieruchomości”, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości, członek Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „RONDO” przy PFRN w Warszawie.

 

Miejsce szkolenia

KIPPiM Warszawa

ADRES

MAPA

Targowa 45,
03-728 Warszawa,
Polska

Telefony

Email

510-158-150
22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl